2 May 2022

Sarieva – Digital Residency – Selection

Open Arts Foundation and Sarieva Gallery, Plovdiv, are pleased to announce the digital residency program, presenting Yana Abrasheva.

The young artist did artistic interventions on Sarieva/Hub’s offical website, Instragram page and Newsletter.

Yana Abrasheva is a recent graduate and works as a freelance graphic designer in Sofia and The Hague. She graduated from the Royal Academy of Arts, KABK, the Netherlands in 2021.

Her practice is multidisciplinary, ranging from theoretical and research fields, to artistic or visually based narratives.

The discourse she explores in her practice often relates to the theme of the various expansive industrial methods shaping the technology industry; how species adapt to the rearranged by the human specie landscape and how this new plane of existence influences new modes of intraspecies conviviality; reimagining the human body and the human specie taking responsibility by descending from their position at the top of the food chain; redefining and re-constructing ecosystems.

“The online residency, I think, started with the idea of the re-definition of ecosystems, linked to the philosophy of restructuring the Sarieva institution (Sarieva Hub).

I chose this drawing because of the fact that it represents an ecosystem of bacteria in a run-down entrance in Sofia. The corrosive plaster is seemingly unsightly to its audience. The building in which the mold colony exists is located in downtown Sofia. Relocated contextually in time and space ( Holland ) it becomes a romanticized a translation of different bio-visual elements existing together.” 

-

Фондация “Отворени изкуства” и галерия Сариева имат удоволствието да представят дигиталната си резиденция, която презентира Яна Абрашева.

Младата авторка трасформира сайта, инстаграм страницата и бюлетина на Sarieva / Hub с артистичните си интервенции.

Яна е наскоро завършила и работи като графичен дизайнер на свободна практика в София и Хага. Завършва Кралската академия за изкуства, KABK, Холандия през 2021 г. Родена е през 1998 г., София, България.

Практиката ѝ е мултидисциплинарна, варираща от теоретичните и изследователските полета, до художествени или визуално базирани разкази.

Дискурсът, който тя изследва в практиката си, често е свързан с темата за различните експанзивни индустриални методи и приложения, формиращи технологичната индустрия; как видовете се адаптират към пренаредения човешки пейзаж и как този пренареден ландшафт влияе върху нови начини на вътрешновидова конвивалентност; преосмисляне на човешкото тяло, човекът напускащ позицията си на върха на хранителната верига; редефиниране и престуктуриране на екосистемите.

“Онлайн резиденцията, мисля, че започна с идеята за ре-дефиницията на екосистемите, свързано с философията на преструктурирането на институцията Сариева (Sarieva/Hub). 

Избрах тази рисунка, заради факта, че репрезентира екосистема от бактерии във един западнал вход в София. Разяждаща мазилка на пръв поглед е неугледна за публиката си. 

Сградата, в която съществува колонията от мухъл, се намира в центъра на софия. Преместена контекстуално във времето и пространството (Холандия) тя се превръща в романтизирана репрезентация на различни елементи съществуващи заедно.”

Проектът се реализира със съдействието на Национален Фонд Култура.