Monika Popova

The white corset, 2002

acrylic on canvas, embroidery
150 x 180 cm